Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (2)

  1. 1.
    Zeitschriftenartikel
    Li, B.; Virtanen, J.; Oeltermann, A.; Schwarz, C.; Giese, M.; Ziemann, U.; Benali, A.: Lifting the veil on the dynamics of neuronal activities evoked by transcranial magnetic stimulation. eLife 2017 (6) (2017)
  2. 2.
    Zeitschriftenartikel
    Weiler, E.; Benali, A.: Olfactory epithelia differentially express neuronal markers. Journal of Neurocytology 34 (3-5), S. 217 - 240 (2005)
Zur Redakteursansicht