Publikationen von A Gierer

Zeitschriftenartikel (1)

1.
Zeitschriftenartikel
Reimann, S.; Fuster, J.; Gierer, A.; Mayer-Kress , G.; Neumann, T.; Roelfsema, P.; Rotter, S.; Schoner , G.; Stephan, A.; Vaadia, E. et al.; Walter, H.: Emergent properties of natural and artificial systems. Zeitschrift für Naturforschung, C: Journal of Biosciences 53 (7-8), S. 770 - 774 (1998)
Zur Redakteursansicht